Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 14, 2021

I vilket Erik och Jesper förenklar Normans Faircloughs tredminensionella modell: text, diskursiv praktik och social praktik.