Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 29, 2023

I  vilket Erik och Jesper diskuterar den klassiska frågan om vad som blir till nyheter och hur stort utrymme dessa nyheter får i medierna. En fråga som infinner sig är hur de senaste decenniernas utveckling vad gäller samhället i allmänhet och medierna i synnerhet påverkat nyhetsvärderingen. Viss oenighet...


Sep 21, 2023

I samband med lanseringen av Cyberpunk 2077s nya DLC Phantom Liberty följer Erik och Jesper upp CD Project Reds tre år gamla krishantering och diskuterar likheter och skillnader i hur sport- respektive spelorganisationer behöver agera vid svåra tider.


Sep 17, 2023

I vilket Erik och Jesper samtalar om universitetets första uppgift: undervisning. Inte minst handlar samtalet om det arbete som förekommer bakom kulisserna inför en föreläsning. Vad utgör egentligen ett bra föreläsningsupplägg, finns det flera vägar att nå samma mål och, viktigast av allt, varför är Erik...


Sep 9, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar behovet att vara väl insatt i den samhälleliga kontexten för den som arbetar med kommunikationsfrågor. Utifrån den svenska fackföreningsrörelsens snåriga PR-historia, där Jesper råkar kalla saligt inkorporerade Sjöfolksförbundet för Sjöfartsförbundet, utmynnar det hela...