Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 24, 2020

Det är inte nödvändigtvis så att människor inte förstår det som kommuniceras. Däremot finns det olika sätt att tolka och omtolka budskap. Hur påverkar det jobbet som kommunikatör? Hur kan Covid-19 illustrera detta? Erik och Jesper jämför Sverige med en organisation och Folkhälsomyndigheten som...


Apr 17, 2020

I vilket Jesper och Erik läser rapporten Types, Sources, and Claims of COVID-19 Misinformation.


Apr 10, 2020

I vilket Jesper och Erik funderar över för och nackdelar med att se Covid-19 som en metaforisk landskamp.


Apr 4, 2020

I vilket Erik och Jesper spanar på mediernas bakomliggande processer, som i kristider blottläggs för ett krisande samhälle.